PODYPLOMOWE STUDIUM UZUPEŁNIAJĄCE DO DIAKONATU STAŁEGO

ADRES:

ul. Kard. B. Kominka 1A., 45-032 Opole

tel. 692 450 719; e-mail: emateja@diecezja.opole.pl; emateja@uni.opole.pl

DYREKTOR: ks. prof. Erwin Mateja

 

Z Regulaminu formacji i posługi diakona stałego w diecezji opolskiej (nr 8-10):

1. Powołane przez biskupa opolskiego dwuletnie Studium Uzupełniające do Diakonatu Stałego przy Diecezjalnym Instytucie Formacyjnym w Opolu jest właściwą instytucją kościelną, odpowiedzialną za przygotowanie kandydatów do diakonatu stałego, zarówno żonatych, jak i pragnących żyć w celibacie. Studium to prowadzi również stałą formację po święceniach.

2. Studium Uzupełniającym kieruje dyrektor, mianowany przez biskupa opolskiego na okres pięciu lat. Dyrektor koordynuje całokształt prac formacyjnych kandydatów do diakonatu, czuwa nad realizacją programu zajęć, który uzgadnia z wykładowcami, a także prowadzi dokumentację studium każdego kandydata.

3. Przy dyrektorze działa kolegium wykładowców Studium Uzupełniającego, którymi zasadniczo powinni być nauczyciele akademiccy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego zwłaszcza z zakresu liturgii, homiletyki, duchowości, teologii pastoralnej i muzyki kościelnej.