BIBLIOGRAFIA CZASOPISMA DIAKON

Bibliografia jest przedrukiem części artykułu autorstwa Krzysztofa Chachaja,

opublikowanego w Ateneum Kapłańskim 172(2019), z. 2 (660), s. 271-285.

(Bibliografia jest obecnie aktualizowana przez redakcję czasopisma DIAKON)

 

Poniższa bibliografia rejestruje zawartość czasopisma „Diakon”. Składa się ona z dwóch części. W pierwszej zarejestrowano artykuły, opracowania, teksty publikowane cyklicznie. W drugiej natomiast artykuły, opracowania, teksty jednorazowe.

Ma ona układ zagadnieniowy. Zarówno zagadnienia, jak też opisy bibliograficzne w obrębie danego zagadnienia zostały uporządkowane alfabetycznie.

(…) Nazwiska autorów podawane są bez tytułów naukowych oraz stanowisk kościelnych.

 

1.Artykuły, opracowania, teksty cykliczne

Artykuł wstępny

 1. Jurevičius Algirdas, Diakonat stały na Litwie: nadzieje i oczekiwania, 2007, nr 4, s.13-21.
 2. Marczewski Marek, Od redaktora, 2004, nr 1, s.11-12;2005, nr 2, s.9-10; 2006, nr 3, s.9-10; 2007,nr 4,9-11; 2008-2009, nr 5-6, s.9-11.
 3. (Marczewski Marek) Marek Andrzej (pseud.), Ku diakonowi stałemu w Polsce, 2004, nr 1, s.13-20.
 4. (Marczewski Marek) Marek Andrzej (pseud.), Trudne początki, 2006, nr 3, s.11-13.
 5. (Marczewski Marek) Marek Andrzej (pseud.), Urząd i posługa diakona w świetle eklezjologii ,,comunio’’, 2008-2009, nr 5-6, s. 19-32.
 6. Michniewicz Andrzej, Jakich diakonów potrzebujemy, 2005, nr 2, s.11-13.
 7. Od Redakcji, 2012-2013, nr 9-10, s.3; 2014, nr 11, s.3-4; 2015-2016, nr 11, s. 3-4; 2017-2018, nr 14-15, s.3-6.

Bibliografia

 1. Bibliografia diakonatu (2005-2006), Andrzej Michniewicz, 2006, nr 3, s. 163-165.
 2. Bibliografia diakonatu (2006-2007), oprac. Andrzej Michniewicz, 2007, nr 4, s. 234-235.
 3. Bibliografia diakonatu w języku polskim (2007-2009), Andrzej Michniewicz, 2008-2009, nr 5-6, s. 155-157.
 4. Bibliografia diakonatu za lata (2003-2004), Andrzej Michniewicz, 2005, nr2, s.223-226.
 5. Bibliografia diakonatu za lata 2000-2002, Andrzej Michniewicz, 2004, nr 1, s. 131-135.
 6. Bibliografia dotycząca diakonessy, Marek Marczewski, 2005, nr 2, s. 227-238.
 7. Niemieckojęzyczna bibliografia diakonatu (1990-2007), (Marek Marczewski) Marek Górski (pseud.),2007,nr 4,s.229-233.
 8. Niemieckojęzyczna bibliografia diakonatu (1990-2007), ( Marek Marczewski) Marek Górski (pseud.), 2008-2009, nr 5-6, s. 157-161.
 9. Niemieckojęzyczna bibliografia diakonatu (2010-2011), Marek Marczewski, 2010-2011, nr 7-8, s.97.

Materiały i opracowania

 1. ,,Diakonia’’ realizacją,, koinōnia”. Eklezjalne podstawy diakonii i diakonatu, Marek Marczewski, 2008-2009, nr 5-6, s.73-86.
 2. Angulo José Gabriel Mesa, Diakonat w świetle listów św. Pawła. Próba nowego zrozumienia diakonatu na podstawie lumen Pentium 29, 2015-2016, nr 12-13, s.13-20.
 3. Bendinelli Julio Cesar, Diakonat stały i posługa wobec wspólnoty, 2019-2020, nr 2, s. 33-40.
 4. Blachnicki Franciszek, liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi, 2007, nr 4, s. 145-153.
 5. Błaszczyk Radosław, Diakoni stali w Zgromadzeniu Salezjańskim, 2015-2016, nr 12-13, s. 69-73.
 6. Błaszczyk Radosław, Formacja diakonów stałych na przykładzie wskazań i wytycznych konferencji Episkopatów Włoch i Niemiec, 2012-2013, nr 9-10, s. 55-60.
 7. Cieślik Ireneusz, Diakonat a struktura kościoła, 2006, nr 3, s.47-58.
 8. Czupryński Wojsław, Mała grupa w procesie urzeczywistniania się kościoła w myśli ks. Franciszka Blachnickiego, 2005, nr 2, s.169-177.
 9. Diakoni stali w Stanach zjednoczonych Ameryki Północnej. Wskazania dotyczące ich formacji i posługi. Dokument komisji Episkopatu USA ds. Diakonatu Stałego, tł. Jerzy Demski, 2004, nr 1, s.73-116.
 10. Glombik Konrad, Zasady rozwoju życia społecznego jako wskazówki dla duszpasterstwa ,,misyjnego wyjścia”. Refleksje przy lekturze adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Ewangelii gaudium, 2014, nr 11, s.49-60.
 11. Franciszek (papież), Homilia do diakonów stałych z okazji Jubileuszu Miłosierdzia ( Watykan, 29 maja 2016 r.), 2015-2016, nr 12-13, s.9-11.
 12. Franciszek (papież), Przesłanie papieża Franciszka do uczestników obchodów Jubileuszu 50-lecia przywrócenia diakonatu stałego, 2015-2016, nr 12-13, s.7.
 13. Hułas Marcin, ,,Caritas In veritate”. Redefinicja zasad I wartości w kontekście globalizacji, 2008-2009, nr 5-6, s. 47-72.
 14. Hummes Claudio, Do diakonów stałych Przesłanie Prefekta kongregacji ds. Duchowieństwa, 2007,nr 4, s.143-144.
 15. Jan Paweł II ,Nowa ewangelizacja najpilniejszą potrzebą Kościoła. 17 IX 1999 r. – do biskupów litewskich przybyłych z wizytą ,,ad limina apostolarum”, 2007, nr 4, s.121-126.
 16. Jurevičiu Algirdas, Diakonat stały w rzeczywistości postkomunistycznej (na przykładzie Litwy), 2007, nr 4, s.127-141.
 17. Kießling Klaus, Pro diakonia w obszarze niemieckojęzycznym – projekt badawczy, 2015-2016, nr 12-13, s.65-68.
 18. Kittel Joachim, Funkcja prorocka. Rozważania nad urzędem diakona w świetle potrójnej funkcji urzędu Chrystusa, 2019-2020, nr 2, s. 41-53.
 19. Klein Pierre, Rodzina szansą w walce z biedą (na podstawie doświadczenia Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat), 2006, nr 3, s.93-99.
 20. Krakowiak Czesław, Diakon szafarzem sakramentu namaszczenia chorych?, 2014, nr 11, s.61-70.
 21. Królikowski Janusz, Wiara i liturgia, 2006, nr 3, s.101-111.
 22. Lietuvos Vyskupų Konferencija – Konferencja Biskupów Litwy. Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych na Litwie: Ratio institutionis et ratio studiorum diaconorum permanentiam in Lituania: Nuolatinių diakonų lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystės gairės, ( tł. Aurelia Pieczulis), 2007, nr 4, s. 23-119.
 23. Malinowski Mariusz, Diakoni i diakonia – kwerenda w pismach św. Łukasza Ewangelisty, 2017-2018, nr 14-15, s.59-74,
 24. Marczewski Marek, ,,Miłości w prawdzie” – Obliczem Chrystusa i wezwaniem do miłowania braci. Zadania diakona, 2008-2009, nr 5-6, s.33-45.
 25. Marczewski Marek, Czym jest duszpasterstwo?, 2012-2013, nr 9-10, s.61-70.
 26. Marczewski Marek, Diakonat stały w Ruchu Światło-Życie, 2015-2016, nr 12-13, s.21-35.
 27. Marczewski Marek, Diakonat stały w starożytności chrześcijańskiej i po Soborze Watykańskim II, 2010-2011, nr 7-8, s.31-44
 28. Marczewski Marek, Diakonat w kontekście wspólnotowego ujęcia teologii pastoralnej, 2012-2013, nr 9-10, s.11-38.
 29. Marczewski Marek, Łaska służby.(Refleksje nad encykliką Ojca Świętego Benedykta XVI ,,Deus Caritas Est” ), 2006, nr 3, s.59-75.
 30. Marczewski Marek, Maryja i diakon, 2017-2018, nr 14-15, s.17-38.
 31. Marczewski Marek, Zanim wprowadzono stały diakonat w Polsce, 2014, nr11, s.7-33.
 32. Mariański Janusz, Kondycja moralna społeczeństwa polskiego – główne tendencje przemian, 2006, nr 3, s. 77-91.
 33. Mariański Janusz, Przyszłość religii i Kościoła w społeczeństwie polskim, 2008-2009, nr 5-6, s.93-117.
 34. Mateja Erwin, Sakrament małżeństwa w posłudze diakona stałego, 2015-2016, nr 12-13, s. 45-49.
 35. Matwiejuk Kazimierz, Diakonat jako urząd służby w Kościele, 2012-2013, nr 9-10, s.39-54.
 36. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Diakonat: ewolucja i perspektywy, tł. Janusz Królikowski, 2005, nr 2, s. 75-160.
 37. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Komunia służba. Osoba ludzka stworzona na obraz Boży, tł. Janusz Królikowski, 2006, nr 3, s. 15-45.
 38. Pierskała Rudolf, Ogólne założenia adhortacji apostolskiej „Ewangelii gaudium”, 2014, nr11, s. 35-42.
 39. Pierwsi stali diakoni w kościele rzymskokatolickim w Polsce, oprac. Andrzej Michniewicz, 2008-2009, nr 5-6, s. 91-92.
 40. Pylvänäinen Paulina, Diakoni jako słudzy chrześcijańskiej miłości bliźniego, 2017-2018, nr14-15, s. 39-44.
 41. Rozynkowski Waldemar, O najstarszych przejawach kultu Św. Wawrzyńca w Polsce, 2015-2016, nr 12-13, s. 55-63.
 42. Rozynkowski Waldemar, O powołaniu i posłudze stałego diakona, 2014, nr11, s. 71-74.
 43. Rozynkowski Waldemar, O zawierzeniu Maryi diakonów stałych, 2019-2020, nr 2, s. 55-62.
 44. Rozynkowski Waldemar, Początki diakonatu stałego w kościele w Polsce, 2017-2018, nr 14-15, s. 45-58.
 45. Runiewicz Adam, Obecność diakona stałego w posłudze caritas w Kościele w Polsce – pierwsze doświadczenia, 2019-2020, nr 2, s. 63-69.
 46. Sakowicz Eugeniusz, Posługa diakonów stałych w Kościele według Federacji Konferencji Biskupów Azji, 2005, nr 2, s. 161-168.
 47. Sakowicz Eugeniusz, Stały diakonat w liczbach, 2014, nr 11, s. 75-77.
 48. Schmitz Tony, Diakoni w diecezji i w parafii, tł. ks. Hułas, 2010-2011, nr 7-8, s. 65-75.
 49. Selejdak Ryszard, Formacja intelektualna i pastoralna diakonów stałych w Kościele powszechnym, 2010-2011, nr 7-8, s. 45-63.
 50. Sobeczko Helmut Jan, Diakonia słowa w świetle adhortacji apostolskiej papieża Franciszka ,,Ewangelii gaudium”, 2014, nr 11, s. 43-48.
 51. Sobeczko Helmut Jan, Tytuł grzecznościowy „Ksiądz” i strój duchowny stałych diakonów w Polsce, 2015-2016, nr 12-13, s. 37-44.
 52. Sobeczko Helmut Jan, Wymóg pełnego wykształcenia teologicznego u diakonów stałych w Wytycznych Episkopatu Polski z 2015 roku, 2017-2018, nr 14-15, s. 7-16.
 53. Troska o wdowy diakonów, (Marek Marczewski) Marek Górski (pseud.), 2008-2009, nr 5-6, s. 87-89.

Omówienia i recenzje

 1. Bereit wozu? Geweiht für was? Zur Diskussion um den Ständigen Diakonat, Hrsg, von Klaus Armbruster u. Matthias Mühl, Freiburg, Basel, Wien 2009, 400 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2008-2009, nr 5-6, s. 136-147.

 1. Czaja Andrzej, Credo in Spintum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej, Lublin 2003, 356 s.

Rec.:(Marczewski Marek) Marek Andrzej (pseud.), 2006, nr 3, s. 127-135.

 1. Diaconia Christi, 53 (2018).

Rec.: Dziony Marek, 2017-2018, nr 14-15, s. 75-86.

70. Diaconia Christi, 55 (1) 2020

Rec: Dziony Marek, 2019-2020, nr 2, s. 73-77.

 1. Jurevičius Algirdas, Zur Theologies des Diakonats. Der Ständige Diakonat auf der Suche nach eigenem Profil, Hamburg 2004, 314 s.

Rec.: (Marczewski Marek) Marek Andrzej (pseudo.), 2007, nr 4, s. 179-189.

 1. Kochanowicz Jerzy, Für euch Priester, mit euch Christ. Das Verhältniss von gemainsamen und besonderem Priestertum, Frankfurt am Main 2000, 327 s. (Frankfurter Theologische Studien,59).

Rec.: Marczewski Marek, 2005, nr2, s. 185-202.

 1. Kurek Ryszard, Leksykon świętych I sławnych diakonów (Lexikon der heiligen Und berühmten Diakone), Kraków 2013, 325+(2)s.

Rec: Marczewski Marek, 2005, nr2, s. 185-202.

 1. Lux Gunter M. Selige Und Heilige Diakone. Viten und Legenden, Gedanktage und legenden, Gedanktage und Patronate, Darstellurg und Attribute, Brauchtum, Wien 2008, 193 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2008-2009, nr 5-6, s. 148.

 1. Małek Paweł, Odnowiona struktura posługi diakona w świetle pasterskiej władzy biskupa i prezbitera według nauki Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-prawne, Kraków 2008, 205 s.

Rec.: (Marczewski Marek) Marek Andrzej (pseud.), 2008-2009, nr 5-6, s. 125-135.

 1. Mariański Janusz, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008, 530 s.

Rec.: Konieczny Mariusz, 2008-2009, nr 5-6, s. 149-154.

 1. Mariański Janusz, Kościół katolicki w Polsce a Zycie społeczne. studium socjologiczno-pastoralne, Lublin 2005,353s.

Rec.: (Marczewski Marek) Górski Marek (pseud.), 2006, nr 3, s. 137-150.

 1. Mariański Janusz, Sekularyzacja i desekularyzacja we współczesnym świecie, Lublin 2006, 228 s.

Rec.: Konieczny Mariusz, 2007, nr 4, s. 225-228.

 1. Mariański Janusz, Socjologia moralności, Lublin 2006, 456 s.

Rec.: Balawajder Edward, 2006, nr 3, s. 151-157.

 1. Mariański Janusz, Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna, Lublin 2014, 230 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2014, nr 11, s. 81-85.

 1. Markiewiczowa Hanna, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, Warszawa 2002, 300 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2006, nr 3, s. 119-126.

 1. Noe Tom, Info the lion’s den, South Bend 1994, 182 s.

Rec.: Demski Jerzy, 2006, nr 3, s. 117-118.

 1. Petrolino Enzo, Diakoni, zwiastuni słowa Bożego, szafarze ołtarza i miłosierdzia, Kraków 2002, 197 s.

Rec.: Demski Jerzy, 2004, nr 1, s. 127-129.

 1. Reininger Dorothea, Diakonat der Frau in der einen Kirche. Disskusionen, Entscheidungen und pastoral- praktische Erfahrungen in der christlichen Ökomene und ihr Beitrag zur römisch-katolischen Disskusion, Ostfidern 1999, 737 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2005, nr 2, s. 203-219.

 1. Sander Stefan, Das Amt des Diakons. Eine Handreichung,Freiburg, Basel, Wien 2008, 176 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2010-2011, nr 7-8, s. 89-96.

 1. Selejdak Ryszard, Diakonat stały w świetle Biblii I historii Kościoła, Częstochowa 2002, 129 s. (Biblioteka „Niedzieli”, 136).

Rec.: Demski Jerzy, 2004, nr 1, s. 125-126.

 1. Selejdak Ryszard, Tożsamość, duchowość, formacja i posługa diakonów stałych, Częstochowa 2002, 129 s. (Biblioteka „Niedzieli”, 144).

Rec.: Nowakowski Paweł, 2005, nr 2, s. 221-222.

 1. Ständige Diakone – Stellvertreter der Armen? Projekt pro Diakonia: Prozess – Positionen – Perspektiven, Klaus Kießling, Berlin 2006, 240 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2007, nr 4, s. 190-202.

 1. Steger Stephan, Der Ständige Diakon und die Liturgie. Anspruch und Lebenswirklichkeit eines wiederrichteten Dienstes, Regensburg 2006, 496 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2007, nr 4, s. 203-218.

 1. Śledzianowski Jan, Zdrowie bezdomnych, Kielce 2006, 227 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2007, nr 4, s. 219-224.

 1. Štrukejl Anton, Teologia i Świętość (Teologie der Heligkeit), tł. M. Jagodziński, Lublin 2010, 312 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2012-2013, nr 9-10, s. 104-105.

 1. Walke Tomasz, Der Ständige Diakonat. Eine pastorale Perspektive für die Kirche in Polen (Diakonat stały. Perspektywa pastoralna dla kościoła w Polsce), Trier 2012, 96 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2012-2013, nr 9-10, s. 97-104.

 1. Zulehner Paul M., Patzelt Elke, Samariter – Prophet – Levit. Diakone im deutschsprachigen Raum. Eine empirische Studie, Ostfildern 2003, 208 s.

Rec.: Marczewski Marek, 2007, nr4, s.165-178.

Statystyka diakonatu stałego

 1. Statystyka diakonatu stałego za rok 2001, Andrzej Michniewicz, 2004, nr 1, s. 137-141.
 2. Statystyka diakonatu stałego za rok 2002, Andrzej Michniewicz, 2005, nr 2, s. 239-240.
 3. Statystyka diakonatu stałego za rok 2003, Andrzej Michniewicz, 2007, nr 4, s. 237-239.
 4. Statystyka diakonatu stałego za rok 2004, Andrzej Michniewicz, 2007, nr 4, s. 239-241.
 5. Statystyka diakonatu stałego za rok 2005, Andrzej Michniewicz, 2008-2009, nr 5-6, s. 163-165.
 6. Statystyka diakonatu stałego za rok 2006, Andrzej Michniewicz, 2008-2009, nr 5-6, s. 165-167.
 7. Statystyka diakonatu stałego za rok 2007, Andrzej Michniewicz, 2008-2009, nr 5-6, s. 165-169.

Sylwetki diakonów stałych i promotorów diakonatu stałego

 1. Demski Jerzy, Diakon Andrzej Płodowski (1916-1995), 2006, nr 3, s.113-115.
 2. Gawlik Magdalena, Alberto Altana (1921-1999), 2004, nr 1, s. 117-119.
 3. Marczewski Marek, Hannes i Erika Kramerowie (1929-2001 + 1930-2001), 2004, nr 1, s. 120-124.
 4. Marczewski Marek, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), 2007, nr 4, s. 155-164.
 5. (Marczewski Marek) Marek Andrzej (pseud.), Josef Hornef (1879-1971), 2008-2009, nr 5-6, s. 119-124.
 6. (Marczewski Marek) Marek Andrzej (pseud.), prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański (1911-2004), 2005,nr 2, s. 179-184.

Świadectwa

 1. Apostolache Ioniţă, The diaconal confession work In The Orthodax Church, 2017-2018, nr 14-15, s. 107-112.
 2. Bonk Marcin, Dlaczego diakonat stały?, 2017-2018, nr 14-15, s. 91-94.
 3. Diakoni stali święceni w 2015roku. Wspomnienia i wypowiedzi (dk. Bogdan Boruta, dk Tadeusz Cieślik, dk. Marek Czogalik, dk. Piotr Joszko, dk, Rudolf Wilczek), 2015-2016, nr 12-13, s. 77-87.
 4. Dziony Marek, Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku (Ps 118,8), 2017-2018, nr 14-15, s. 97-100.
 5. Gawenda Christian, Stały diakon w diecezji kolońskiej, 2010-2011, nr 7-8, s. 83-85.
 6. Grōger Johannes, Konkretny kształt miłości Boga i bliznego w życiu diakona stałego. Świadectwo po siedmiu latach posługi, 2012-2013, nr 9-10, s.73-80.
 7. Kukiełka Krystian, Długa droga do święceń diakonatu, 2017-2018, nr 9-10, s. 73-80.
 8. Maciejewski Piotr, „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki”, 2017-2018, nr 14-15, s. 101-102.
 9. Ogrodzki Jan, Doświadczyłem mocy i bliskości Pana, 2017-2018, nr 14-15, s. 105-106.
 10. Pierwsi diakoni stali w diecezji opolskiej i katowickiej. Wspomnienie, 2012-2013, nr 9-10, s. 81-93.
 11. Rozynkowski Waldemar, Nowy biskup toruński Wiesław Śmigiel – promotorem diakonatu stałego w Polsce, 2017-2018, nr 14-15, s. 87-90.
 12. Wilczek Victoria, Jak to jest być żoną diakona?, 2017-2018, nr 14-15, s. 95-96.

Wydarzenia

 1. Dynamiczny rozwój diakonów stałych w Polsce w latach 2005-2013, 2015-2016, nr 12-13, s. 99-100.
 2. Karkosz Albert, Święcenia pierwszego diakona stałego w diecezji katowickiej. Katowice, 24 października 2013 r.,2012-2013, nr 9-10, s. 115-117.
 3. Lipiński Krzysztof, Posługa akoliatu kandydatów do diakonatu stałego (Szczecin, 1 grudnia 2013 r.), 2014, nr 11, s. 93.
 4. Maciejewski Piotr, Święcenia nowego diakona stałego dla archidiecezji warszawskiej (Góra Kalwaria, 29 czerwca 2014 r.), 2014, nr 11, s. 91-93.
 5. Marczewski Marek, Rekolekcje formacyjno-wakacyjne dla stałych diakonów i ich rodzin (Głuchołazy – ,,Skowronek”, 3-6 lipca 2014 r.), 2014, nr 11, s. 89-91.
 6. Mateja Erwin, Sympozjum na temat: Diakonat stały w służbie Kościoła lokalnego (Opole, środa, 18 maja 2011 r.), 2010-2011, nr 7-8, s. 101-102.
 7. Nowe ośrodki Formacji diakonów stałych, 2010-2011, nr 7-8, s. 103.
 8. Pierskała Rudolf, Diakonia między kulturami. Międzynarodowa konferencja o posłudze stałych diakonów w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo. Velehrad, 13-16 czerwca 2013 r., 2012-2013, nr 9-10, s. 119-121.
 9. Pierskała Rudolf, Kazania wygłoszone podczas adwentowych dni skupienia stałych diakonów na Jasnej Górze w latach 2016-2019, 2019-2020, nr 2, s. 81-92.
 10. Rozynkowski Waldemar, Adwentowy dzień skupienia diakonów stałych na Jasnej Górze (Częstochowa, 1 grudnia 2018r.), 2017-2018, nr 14-15, s. 120.
 11. Rozynkowski Waldemar, Adwentowy dzień skupienia diakonów stałych na Jasnej Górze (Częstochowa, 30 listopada 2019 r.), 2019-2020, nr 2, s. 105-106.
 12. Rozynkowski Waldemar, Dzień skupienia stałych diakonów (Podkowa Leśna k. Warszawy, 28 listopada 2015 r.), 2015-2016, nr 12-13, s. 100.
 13. Rozynkowski Waldemar, Kolejny stały diakon w diecezji warszawskiej (Warszawa, 22 listopada 2015 r.), 2015-2016, nr 12-13, s. 97.
 14. Rozynkowski Waldemar, Rekolekcje dla stałych diakonów w Polsce (Przysiek k. Torunia, 2-5 lipca 2015 r.), 2015-2016, nr 12-13, s. 98-99.
 15. Rozynkowski Waldemar, Rekolekcje dla diakonów stałych w Polsce. 50 lat od przywrócenia diakonatu stałego w Kościele (Rudy, 6-9 lipca 2017 r.), 2017-2018, nr 14-15, s. 113-114.
 16. Rozynkowski Waldemar, Rekolekcje dla diakonów stałych, ich rodzin oraz osób zainteresowanych diakonatem stałym w Polsce (Warszawa, 26-28 sierpnia 2016 r.),2017-2018, nr 14-15, s. 115-118.
 17. Rozynkowski Waldemar, Rekolekcje dla diakonów stałych, ich rodzin oraz osób zainteresowanych diakonatem stałym (Rokitno, 5-8 lipca 2018 r.), 2019-2020, nr 2, s. 91-95.
 18. Rozynkowski Waldemar, Rekolekcje dla diakonów stałych w Wigrach (18-21 lipca 2019 r.), 2019-2020, nr 2, s. 101-104.
 19. Rozynkowski Waldemar, Zawierzenie Matce Bożej Jasnogórskiej diakonów stałych w Polsce (Częstochowa, 3 grudnia 2016 r.), 2017-2018, nr 14-15, s. 119.
 20. Syga Rudolf, Święcenia pierwszych diakonów stałych w diecezji opolskiej, 2012-2013, nr 9-10, s. 111-114.
 21. Uroczystości święceń stałych diakonów w metropolii górnośląskiej w 2015r., 2015-2016, nr 12-13, s. 92-93.
 22. Wilczek Rudolf, Rzymskie uroczystości 50-lecia przywrócenia diakonatu stałego (Rzym – Asyż, 21-25 października 2015 r.), 2015-2016, nr 12-13, s. 91-92.

 

2. Artykuły, opracowania, teksty jednorazowe

 Litania do świętych diakonów, 2012-2013, nr 9-10, s. 5-8.

Diakonat stały w diecezji opolskiej

 1. Czaja Andrzej, Dlaczego stały diakonat w diecezji opolskiej? Uzasadnienie teologiczne, 2010-2011, nr 7-8, s. 11-18.
 2. Czaja Andrzej, Wprowadzenie, 2010-2011, nr 7-8, s. 3-4.
 3. Dekret wprowadzający w diecezji opolskiej posługę diakona stałego, 2010-2011, nr 7-8, s. 7.
 4. Sobeczko Helmut Jan, Sposób wprowadzania diakonatu stałego w diecezji opolskiej oraz opolski program formacyjny, 2010-2011, nr 7-8, s. 19-27.
 5. Z listu pasterskiego biskupa opolskiego o diakonacie stałym (19 IV 2012), 2010-2011, nr 7-8, s. 9-10.

Dokumenty

 1. Wyjaśnienie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie udziału diakonów w przyrzeczeniach kapłańskich podczas Mszy krzyżma w Wielki Czwartek, 2010-2011, nr 7-8, s. 79-80.
 2. Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce, 2019-2020, nr. 16-17, s. 7-32.

 Jakiego diakona potrzebujemy? Dyskusja

 1. Adamowicz Leszek, Jaki Diakon stały w Polsce, Refleksje kanonisty, 2005, nr 2, s. 63-66.
 2. Michniewicz Andrzej, Jakich diakonów potrzebujemy?, 2005, nr 2, s.73-74.
 3. Paczkowski Jerzy, Jakiego diakona potrzebujemy?, 2005, nr 2, s. 67-71.

Konferencja Diakon stały w Polsce,27 X 2004r., Katolicki Uniwersytet Lubelski

 1. Barth Grzegorz, Sprawozdanie z przebiegu sympozjum, 2005, nr 2,s. 53-59.
 2. Czaja Andrzej, Wprowadzenie, 2005, nr 2, s. 17-18.
 3. Marczewski Marek, Realizacja charyzmatu diakona stałego w Kościele i polskim społeczeństwie, 2005, nr 2, s. 33-52.
 4. Skowronek Alfons Józef, Tożsamość diakona stałego w perspektywie soborowej eklezjologii, 2005, nr 2, s. 19-32

Sprawozdania

 1. Marczewski Marek, prof. dr hab. Andrzej Czaja – ordynariuszem opolskim, 2008-2009, nr 5-6, s. 13-17.
 2. Protokół przedstawiony podczas zgromadzenia członków International des Diakonatszentrum zum Studium Und zur Förderung des Diakonates Rottenburg-Stuttgart (Freising,23 IX 2005), (Marek Marczewski) Marek Górski (pseud.), 2006, nr 3, s. 159-162.

Sympozjum Diakonat stały-próbą klerykalizacji laikatu? 22 XI 2001r.,Katolicki Uniwersytet Lubelski

 1. Chmielewski Dariusz, Sprawozdanie z przebiegu sympozjum, 2004, nr 1, s. 69-71.
 2. Gawlik Magdalena, Charyzmat diakona stałego w ujęciu ks. Alberto Altany, 2004, nr 1, s. 55-68.
 3. Krakowiak Czesław, Posługi kościelne w nauczaniu Kościoła powszechnego i w praktyce Kościoła w Polsce, 2004, nr 1, s. 27-53.
 4. Marczewski Marek, Wprowadzenie, 2004, nr 1, s. 23-26.
 5. Suski Andrzej, Słowo Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, 2004, nr 1, s. 9-10.