Warunkiem niezbędnym, wynikającym z Regulaminu formacji i posługi diakona stałego w diecezji opolskiej (nr 7a i 7b), jest ukończenie przez kandydata do święceń diakonatu stałego pełnych studiów magisterskich w zakresie teologii.

Kandydat przed przyjęciem na studia uzupełniające składa osobiście u dyrektora Studium Uzupełniającego następujące dokumenty:

— podanie o przyjęcie na studia uzupełniające (do Biskupa Opolskiego);

— opinię księdza proboszcza i jego akceptację dla przyszłej posługi diakońskiej w parafii;

— życiorys;

— odpis aktu chrztu świętego i sakramentu bierzmowania;

— dyplom ukończenia studiów teologicznych (odpis dyplomu magisterskiego) lub zaświadczenie z dziekanatu wydziału teologicznego o ukończeniu III roku studiów;

— ponadto, jeśli kandydat jest żonaty, przedkłada świadectwo zawartego sakramentu małżeństwa, a także pisemną zgodę żony na rozpoczęcie formacji, przyjęcie święceń i późniejsze pełnienie posługi diakona;

— kandydat spoza diecezji opolskiej przedkłada również pisemną zgodę własnego biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego zakonnego.

Czas rekrutacji trwa do 15 września każdego roku.

 

ADRES:           

Studium  Uzupełniające  do  Diakonatu  Stałego

45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a;

tel. 692 450 719;

DYREKTOR STUDIUM:     

ks. prof. Erwin Mateja;  email: emateja@diecezja.opole.pl; emateja@uni.opole.pl